Vedtægter for Andelsforeningen Døllefjælde - Musse Naturpark

§ 1 Foreningens navn er:

Andelsforeningen Døllefjælde–Musse Naturpark, a.m.b.a

Foreningen til oprettelsen, eje og pleje af Døllefjælde-Musse Naturpark og andre aktiviteter, der kan støtte lokalområdet.

Foreningens hjemsted er Nysted kommune.


§ 2 Foreningens formål:

At drive naturpleje på et plejekrævende offentlig tilgængeligt areal i Døllefjælde-Musse byer og støtte andre aktiviteter i lokalområdet med en lokal forankring.

§ 3 Optagelse af andelshavere:

Alle personer, institutioner, foreninger og virksomheder kan optages som andelshavere i foreningen mod et indskud af minimum kr. 100,-.
Andelsbeviset kan overdrages til andre med bestyrelsens godkendelse.

§ 4 Andelshavernes medlemsforpligtigelser:

Andelshaverne hæfter kun begrænset med sit indskud.

Andelshaverne skal virke positivt og aktivt for oprettelse, eje og pleje af en Naturpark i Døllefjælde-Musse og støtte op om andre aktiviteter, der kan styrke lokalområdet.

§ 5 Andelshavernes medlemsrettigheder:

Ret til at deltage aktivt i vedligeholdelse og pleje af naturparken fastlagt af bestyrelsen og støtte op om andre aktiviteter i lokalområdet.


§ 6 Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret og forelægges på den ordinære generalforsamling.

Det er generalforsamlingen der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud.

 

 

 

§ 7 Generalforsamling:1. Generalforsamlingen afholdes i første kvartal af kalenderåret.


2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


3. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.


4. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling.


5. Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde inden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 8 Dagsorden for generalforsamling:

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf.

4) Indkommende forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

 5) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

·          Valg af formand

·          Valg af næstformand

·          Valg kasserer

·          Valg af sekretær

·          Valg af 2 bestyrelsesmedlem

6) Valg af revisor.

7) Eventuelt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde og beslutningerne tages ved simpelt flertal. 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling:

Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne.
Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling
.

§ 10 Foreningens ophør:

Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
Eventuel formue fordeles til private eller offentlige naturplejeprojekter i lokalområdet.


Således godkendt på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2006

 

 

 

Anders Hjorth, formand              Arne Høegh, næstformand                  Jens Ole Ottesen, kasserer

 

 

 

Hans Kallehave, sekretær      Jens Peder Pilemand, bestyrelse     Hans Henrik Jul Petersen, bestyrelse