Handlingsplan

   

Projekt- og handlingsplan

For

 Døllefjælde-Musse Naturpark

2006 - 2007 

         

 

Indholdsfortegnelse

 
Indledning

 

Formål

 

Baggrund

 

Netværksgruppens arbejde

 

·        Mål

 

 • Tiltag
  • Erhvervelse af området
  • Døllefjælde-Musse Naturpark
  • Projektplan / Naturplan
  • Lokal forankring
  • Handlingsplan
  • Generalforsamling

 

Landart   
Handlingsplan

 

 • Mål
 • Målgrupper
 • Status marts 2007
 • Planlagte projekter i 2007
 • Planlagte projekter i 2008
 • Drift og vedligeholdelse
 • Evaluering
 • Projektoversigt
 • Økonomi

    

Indledning

 

I Nysted Kommunes nordlige del mellem St. Musse landsby og jernbanen Nykøbing-Rødby og med DMI’s store markedsområde mod nordøst ligger Musse grusgrav, et grusgravområde på 19,5 ha, som ønskes omdannet til et rekreativt område.

På et borgermøde i Døllefjelde Musse Forsamlingshus i oktober 2005 fik en nedsat netværksgruppe af lokale borgere fra St. Musse by og omegn til opgave at skabe grundlag for at erhverve den tidligere grusgrav, hvor råstofudvindingen og reetableringen var ved at være færdig.

 

Formål

Formålet med erhvervelsen skulle være at skabe et naturrekreativt område, som kunne være et aktiv for lokalområdet, tiltrække besøgende og bosættere og fastholde befolkningen i lokalområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Baggrund

 

Fra landbrugsareal over grusgrav til rekreativt område.

Entreprenør Troels Jørgensen startede i 1998 råstofudvinding på det erhvervede landbrugsareal nord for St. Musse by og indkaldte til borgermøde for at orientere om arbejdet og generne. Samtidig gav han borgerne tilbud om indflydelse på områdets udseende ved reetableringen, samt et tilsagn om mulighed for overtagelse af området, når råstofudvindingen var tilendebragt.

Til at følge arbejdet blev der nedsat en følgegruppe af lokale borgere, Grusgravgruppen, som på borgernes vegne kom med forslag og ideer til udformningen af området og også selv deltog aktivt med beplantning og opsætning af borde og bænke

Fra Troels Jørgensens og Grusgravgruppens side var det et stort ønske, at området skulle være til gavn og glæde for Musse og dets borgere i fremtiden, og med reetableringen blev der gjort et stort arbejde fra begge parters side, så mange var enige om, at det var noget af det flotteste, man havde set på Lolland.

 

       

 

Et borgermøde afholdes igen i oktober 2005 med 2 hovedformål:

 • Præcisering af betingelserne for erhvervelse af grusgraven
 • Præcisering af muligheder for anvendelser af området med beboernes indflydelse og ønsker

 

På mødet kom det frem

 • at ejer af grusgraven Troels Jørgensen til det rette formål, f.eks. et naturrekreativt område, ville sælge området til borgerne under lempelige vilkår.
 • at gravetilladelserne udløber i 2012, hvorefter der igen er landbrugspligt på området
 • at hvis der skal dispenseres for anvendelse af området til andre formål, skal der udarbejdes en projektbeskrivelse i sammenhæng med nye lokalplaner for området.

 

Der var på mødet indlæg fra lokale borgere og politikere, som alle så muligheder for området, turistmæssig, undervisningsmæssigt og for lokale aktiviteter.

Til det videre arbejde blev der, efter ønske fra Grusgravgruppen om nye ildsjæle, nedsat en ny gruppe af lokale borgere: Netværksgruppen.

 

 

 

Netværksgruppens arbejde

 

Den nye gruppe, som består af lokale borgere fra Musse by og omegn og en repræsentant fra Nysted kommune, skal iværksætte tiltag, som er i overensstemmelse med de på borgermødet udtrykte forslag og ideer og tage initiativer, som kan realisere disse.

 

Mål

 • Iværksætte tiltag til en lokal forankring og skabe mulighed for at borgerne i Musse by kan købe Musse Grusgrav af Troels Jørgensen.
 • Sikre området som rekreativt område med aktiviteter i overensstemmelse med de ønsker og forslag, der er fremkommet på borgermødet og fra den tidligere grusgravgruppe
 • Udvikle og realisere forslag og ideer, der bliver fremsat, så vidt det er muligt.

 

 

Tiltag

 

 • Erhvervelse af området

Netværksgruppen udarbejder i samarbejde med Troels Jørgensen en plan med betingelser for køb og overdragelse af Musse Grusgrav.  Her til laves et selskab i form af et a.m.b.a. med begrænsede midler som indskudt anpartskapital, og hvor borgerne skal være anpartshavere.

 

 • Døllefjælde-Musse Naturpark

Netværksgruppens medlemmer organiserer sig som bestyrelse i a.m.b.a.et og andelsforeningens navn bliver Døllefjælde-Musse Naturpark a.m.b.a.

 

 • Projektplan/Naturplan

Man etablerer kontakt til skov- og naturkonsulent Søren Paludan, som for grusgravens ejer Troels Jørgensen skal udarbejde en beplantningsplan for området. I den derefter udarbejdede Naturplan foreslås Musse gamle grusgrav omdannet til et naturområde med vegetationsudviklingstyper fra istiden til i dag, hvor der integreres en jernalderlandsby.                    

Denne Naturplan udvides til en projektplan for grusgraven og kan som sådan danne grundlag for en ny lokalplan, der skal udarbejdes af kommunen.

 

 • Lokal forankring

 

§         DMI                                        

Døllefjelde-Musse Fonden – DMI - som tidligere har støttet følgegruppen, Grusgravgruppen med økonomiske midler, bevilger efter ansøgning en opstartskapital på150.000 kr. til Musse Grusgrav betinget af

-           at der dannet en forening

-           at ejerforholdene er bragt i orden

-           at der er udarbejdet en lokalplan

§         Interessegrupper

Netværksgruppen kontakter spejdere, institutioner, foreninger og andre som kan have interesse i at benytte området

 

 

 

 

 

 

o        Brydebjergskolen            

Brydebjergskolen anvender allerede området på forskellig vis både i historie, biologi, idræt m.m. og har et fortsat ønske om anvendelse af området som undervisningsområde.

Et konkret eksempel er 5.klasses projektarbejde med et historisk scenarium fra omkring år 600, præsenteret ved en udstilling af eleverne i Musse Købmandshandel i marts 2006.

    

 

 

o        Naturfredningsforeningen

Naturfredningsforeningen udtrykker ønske om at få områdets fantastiske fauna ført tilbage til dets mere naturlige udgangspunkt. Der er et meget spændende og varieret plante, fugle og sommerfugleliv, god vandkvalitet og mange padder – altså rige muligheder for både at lave undervisnings- og oplevelsesture.

 

o        Spejderne  

FDF spejderne på Lolland Falster er meget interesseret og positive overfor at være med i et samarbejde om udviklingen af grusgraven. De går ind i et samarbejde med Netværksgruppen om shelters ved søen og udarbejder en plan og skitse for disse inden 1.maj 2006

 

o        B U S Guldborgsund Kommune

Formanden for Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd  B U S  Guldborgsundsund Kommune udtrykker glæde over et stykke natur som ”Grusgraven ved St. Musse”, giver sin støtte og tilbyder sig som talerør til Guldborgsund Kommune, Spejdere og FDFere.

 

 

§         Nysted Kommune

For området udfærdiger Nysted kommune vederlagsfrit ny lokalplan, som bliver vedtaget i december 2006. Dette giver mulighed for ophævelse af landbrugspligten.

§         Informationsmøde

Musseborgere og andre interesserede inviteres til informationsmøde den 8. september 2006 på boldspilbanen i Store Musse med efterfølgende spisning. Her orienterer bestyrelsen for a.m.b.a.et (Netværksgruppen) om sit foreløbige arbejde, og skov- og naturkonsulent Søren Paludan præsenterer sit projekt Naturplan. Derefter oplæg til og salg af anparter.

§         Andelsbeviser

Der laves et repræsentativt andelsbevis, som sammen med vedtægterne og en velkomsthilsen udleveres/sendes til de, der har tegnet anparter.

 

 • Handlingsplan

Udarbejder en handlings- og finansieringsplan for overtagelse af grusgraven

 

 • Generalforsamling

Forbereder afholdelse af generalforsamling i Andelsforeningen Døllefjælde-Musse Naturpark a.m.b.a. i marts måned 2007.

 

 

Landart

I sommeren 2007 var en af Landarts opstillinger med til at sætte fokus på Musse Grusgrav. Figuren Solar Plexus lavet af kunstneren Dorthe Wolf Sørensen var placeret midt i området så den kunne ses fra vejen. Landarts afslutning, som også blev holdt i grusgraven med et flot lysshow samlede mange tilskuere

 

 

 

Handlingsplan

For

Døllefjælde-Musse Naturpark

 

 

2007 - 2008

                                               

  

    

Handlingsplan

Denne handlingsplan er lavet på grundlag af den aktuelle status og danner som sådan basis for det videre arbejde med at realisere de fastsatte mål og visioner, hvoraf det det primære mål er at skaffe midler til erhvervelse af grusgraven

 

Efter reetableringen af Musse grusgrav er der dannet et naturskønt område, som skal danne basis for en videreudvikling til Døllefjælde-Musse Naturpark.

 

Det overordnede mål

At skabe et natur- og kulturhistorisk park- og landskabsområde af betydning for hele regionen, hvor lokale borgere er involveret

 

Målgrupper :

 • Lokalsamfundet,
 • Skolerne fra kommunen og regionen herunder den lokale Brydebjergskole,
 • Lokale spejdere,
 • Borgere fra hele regionen,
 • Naturhistoriske, kulturhistoriske, og botanisk interesserede foreninger
 • Turister

 

 

Status marts 2007

 

I opstartsfasen har netværksgruppen (bestyrelsen) afholdt mange møder, hvor indhentede forslag og tilbud på projekter til grusgraven er gennemgået og bearbejdet, der er fastlagt strategier og fordelt opgaver. Man har været i kontakt med interessegrupper, samt skabt en lokal forankring og interesse om projektet.

 

Status er

1.       at der forligger et underskrevet betinget skøde på Grusgraven 

2.       at der foreligger en beplantningsplan udarbejdet af Søren Paludan

3.       at der er indkøbt 3 shelters med økonomisk støtte fra DMI, Døllefjelde Musse Fonden

4.       at etablering af shelterne er udsat på grund af problemer omkring byggetilladelserne.

5.       at ansøgning om ophævelse af landbrugspligten er sendt til jordbrugskommissionen

6.       at grusgraven er udlagt til rekreativt område efter vedtagelsen af den ny lokalplan, som er udarbejdet af Nysted Kommune..

7.       at der er solgt 261 andelsbeviser til 212 anpartshavere

 

Planlagte projekter i 2007

 

1. Realisere køb af grusgraven:

Der er udfærdiget og underskrevet et betinget skøde på køb af grusgraven til en pris af 1,2 mill. kr

Finansieringsplan for købet udarbejdes og forelægges Troels Jørgensen til godkendelse inden udgangen af 2007.

Til finansiering søges fondsmidler.

 

2. Naturplan / Beplantningsplan

Det af Søren Paludan udarbejdede projekt til etablering af Døllefjælde-Musse Naturpark sættes i værk i 2007 og færdiggøres i 2009. Søren Paludan søger fondsmidler til finansiering.

 

3. Shelters

For midler fra DMI Fonden er der indkøbt tre Godthåbshelters ( den ene handicapvenlig), som skal placeres på den østlige brink ved parkeringspladsen i overensstemmelse med den nye lokalplan. En shelter giver mulighed for ophold og overnatning. Etableringen er planlagt til foråret 2007 og skal foretages af spejderne sammen med en lokal arbejdsgruppe.

Bestyrelsen har søgt og fået tilsagn om 45.000 kr. i tilskud fra Friluftsrådet.

 

 

 

Toilet/Vandforsyning:

Der undersøges muligheder for at etablere toiletforhold og vandforsyning ved indkørslen ved Aalborgvej.

De anslåede anlægsudgifter er 250.000 kr. og Nysted Kommune har bevilget 30.000 kr. til etableringen.

Bestyrelsen har søgt DMI, Døllefjelde Mussefonden om tilskud og fået tilsagn om 100.000 kr., som udbetales, når der foreligger en handlings- og finansieringsplan.

Der er også søgt om støtte fra Døllefjelde Musse vandværk

 

Andelsbeviser:

Der fortsættes aktivt på salg af andelsbeviser.

 

 

Planlagte projekter i 2008

 

Naturplan

Beplantningsprojektet som forventes påbegyndt i 2007 fortsætter

 

Udeværehus

Der er indhentet forslag og tilbud på et udeværehus til etablering i 2008

 

Aktivitetsbane

Er planlagt til etablering i 2008

Der er indhentet forslag og tilbud på en aktivitetsbane. Forslagene er forelagt DMI og Brydebjergskolen til udtalelse

 

Jernalderhus

Under udgravningen af Musse grusgrav fandt man spor af bebyggelse, som kan stamme fra jernalderen og for at sætte fokus på, hvordan man levede i jernalderen og med udgangspunkt i 5.klasses projektarbejde om en jernalderlandsby, skal der nedsættes en ekspertgruppe, som skal arbejde videre med planerne for et jernalderhus til opstart i 2008

                                   

    

Drift og vedligeholdelse

 

Fra juni 2006, hvor andelsforeningen ved underskrift af det betingede skøde på grusgraven overtog ansvaret for området, er vedligeholdelsen blevet fortaget af lokale beboere, primært de beboere som bor i bebyggelsen beliggende op til grusgraven. Dette vil fortsætte indtil den af skov- og naturkonsulent Søren Paludan udarbejdede naturplan / beplantningsplan sættes i værk.

I finansieringsplanen for naturplanen er der afsat midler til vedligeholdelse og drift i 2 år.

 

 

Evaluering

Der evalueres løbende på de iværksatte tiltag og mål, og evt. opståede problemer og forhindringer søges løst efterhånden, som de opstår.

Aktuelt er første opgave at skaffe midler til finansiering af erhvervelsen af grusgraven.

  

    

Projektoversigt

     

 

Projektmål

Tidsplan

Udgifter

Finansiering

Ansvarlige

2007

Udarbejdelse af finansieringsplan til køb af grusgraven

2007

1,2 mill.kr.

Der søges fondsmidler

 

Bestyrelsen

 

Etablering af shelters

2007

25.000 kr.

DMI

Friluftsrådet har bevilget 45.000 kr.

Bestyrelsen

 

Iværksættelse af naturplan/beplantningsplan

2007

 

Der søges fondsmidler

Søren Paludan og bestyrelsen

 

Toilet og vandforsyning

2007

250.000 kr.

Nysted Kommune har givet 30.000 kr. og DMI bevilget 100.000 kr.

Der skal søges fondsmidler og sponsorer

 

Bestyrelsen

 

Salg af andelsbeviser

2007

 

 

Bestyrelsen

 

Drift og vedligeholdelse

2007

 

 

Lokale beboere

2008

Udeværehus

2008

 

Der søges midler hos Friluftsrådet

Bestyrelsen

 

Aktivitetsbane

2008

 

Der søges hos Friluftsrådet

Bestyrelsen

 

Jernalderhus

2008

 

Der søges fondsmidler

 

 

Evt borde og bænke

2008

 

 

 

     

 

 

 

 

Økonomi

 

 

Afsluttet regnskab pr 1. 03.07

 

 

 

Indtægter

 

Overført fra Grusgravgruppen

 kr           5.151,64

Døllefjelde Mussefonden DMI

 kr       150.000,00

Nysted Kommune

 kr         30.000,00

Solgte Andelsbeviser

 kr         25.900,00

Renter

 kr              166,26

Sponsor

 kr                50,00

I alt

 kr       211.267,90

 

 

Udgifter

 

 

 

Bogholderi

 kr           7.883,76

Orienteringsmøde med bespisning

 kr           5.997,05

Annoncer

 kr           1.732,50

Shelters

 kr         99.262,00

Møder

 kr              796,67

Porto

 kr           1.140,00

Ejendomsskat

 kr           9.742,90

Gebyr

 kr                15,00

 

 

I alt

 kr       126.569,88

 

 

Til rådighed pr. 1.marts 2007

 kr         84.698,02

 

 

 

 

 

 

Budget 2007

 

 

 

Indtægter

 

Til rådighed pr. 1.marts 2007

 kr         84.698

Bevilget tilskud fra Døllefjelde Musse Fonden DMI

 kr       100.000

Fra Friluftsrådet, når shelterne er etableret

 kr         45.000

I alt

 kr       229.698

 

 

Udgifter

 

Køb af grusgraven

 kr    1.200.000

Etablering af shelters

 kr         25.000

Toilet og vandforsyning

 kr       250.000

Bogholderi

 kr           5.000

Diverse

                     Kr        10.000

  I alt

                      kr    1.490.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektarbejde lavet af 5.klasse på Brydebjergskolen i foråret 2007