Overskrift 1

Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2016. ved shelterne.

 

Michael, Arne, Birthe og Lene var mødt op. Arne undskyldte meget at han havde glemt at informere Ken og Brian om mødet d.d.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Næstformand Ole Ottesen, Kasser Michael Jensby

Infotavlen er stadig Lenes ansvar, og Lene vil i istandsætte og male tavlen. Dog skulle der lige hjælpes med nogle skruer. Det blev aftalt at hvis der er problemer, skal Arne eller Ole kontaktes. Vo blev enige om at træværket skal have linolie.

Toilettet trænger til en grundig rengøring, og Birthe tager kontakt til Sønderskov Hjemmet.

Ole vil spørge Poul Sørensen i Musse om han, fremover vil have tilsyn med toilettet. Arne opfordrer til at man kører forbi Sønderskov Hjemmet og ser hvilken en af pilehytterne vi skal bruge, der er to forskellige størrelser.

 

Arne vil lave aftale med Sønderskov Hjemmet om gravning af huller, med minigraver således at vi kan få opsat tavlerne.  Det var Ole, Michael og Brian der har ansvar for dette.

Arne har sørget for gave til Frederik Cordes 25 jubilæum, tak for det.

Dato for sommerfest blev fastsat til den 20. august 2016.03.18 Ole kontakter spejderne, Michael kontakter gnisterne.

Mikael skal sørge for at tage billeder af info-tavler og sende til Rikke hos ETN arkitekterne.

Birthe prøver at maile til Leif Pilt for snarest at få arrangeret et møde, med hensyn til ansøgning.

Overskrift 1

Referat af generalforsamling i Døllefjelde-Musse Naturpark amba

Mandag d. 7. marts 2016.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Døllefjelde Forsamlingshus, og der var ca. 25 fremmødte.

Som dirigent blev Kurt Ludvigsen valgt.

Som referent blev Birthe Ludvigsen valgt

Formand Arne Høegh aflægger bestyrelsen beretning, hvor han fortæller om årets gang, og takker de mange trofaste hjælpere, som igen sidste år lavede et stort stykke arbejde. Der blev skåret ned rundt om den lille ø, og geder og får hjælper godt med til at holde pilene ned langs vandkanten.

Arne Høegh måtte berette at landskabsmodellen ikke kunne fremstilles. I stedet har firmaet ETN arkitekterne, sammen med en betonfabrik i Jylland lavet en stor sten med de historiske fakta. Dette har dog ikke været helt uproblematisk. Ud over denne sten kommer der plancher som vil fortælle mere om beplantning og historie. Der vil også komme skilte fra Guldborgsund Kommune ud ved de enkelte områder som fortæller om beplantningen.

Det er Sønderskovhjemmet som passer vores stier og toilettet, dette gør de rigtig godt, og denne aftale fortsættes i 2016. Ligeledes har Sønderskovhjemmet lavet en pilehytte, prototype, som vi vil bruge til de mange rensdyr skind vi har på lager. Disse skal syes sammen af en buntmager ved Nakskov. Alt dette kan laves takket være gode tilskud fra Thorkild Høeghs fond. Desuden takker Arne Høegh bestyrelsen for et godt samarbejde.

Michael Jensby fortalte om ansøgning om en naturlegeplads på området oppe ved Musse. Dette håber vi selvfølgelig meget på bliver bevilget, Michael har ansøgt bosætningspuljen i Kommunen. Vi vil få besked i april.

Michael Jensby gennemgår regnskabet som viser et underskud på 72.000,- men det er fordi vi har brugt af de penge som vi har modtaget fra forskellige fonde til stenen. Ligeledes gennemgik Michael budget for 2016. Begge dele blev godkendt af forsamlingen.

Dernæst gennemførtes valg til bestyrelsen. Arne Høegh blev genvalgt som formand.

Ligeledes var der genvalg til Michael Jensby, Ole Ottosen og Birthe Ludvigsen.

Bestyrelsen blev dog pålagt at finde personer som ville være suppleanter. Det ville rigtig godt hvis der var nogle fra Døllefjelde.

Arne Høegh afslutter generalsamlingen. Der serveres kaffe med rigtig gode boller og lagkage.

Benny Steinmeier fortæller dernæst om de mange forskellige fugle arter som lever og kommer i Naturparken. Dette var utroligt livligt og meget lærerigt.

 

 

Overskrift 1

Døllefjælde-Musse Naturpark amba.

Referat af generalforsamling den 19. marts 2012.

 

1.       Arne Høegh byder velkommen og Kurt Ludvigsen vælges som dirigent, som referent vælges Birthe Ludvigsen.

 

2.       Arne fremlagde en meget flot beretning hvor forprojektet blev gennemgået og ligeledes var der trykte eksemplarer til uddeling, således at alle har fået en mulighed for at følge med i hvad vi gerne vil lave i Naturparken. Ligeledes orienterede Arne omkring de mange møder vi deltager i med mulige samarbejdspartnere.

Arne gjorde op at vi på nuværende tidspunkt, har indsamlet og brugt 1.3 mill. Kroner på dette projekt og vi arbejder ufortrødent videre med at søge midler og prøve at lave flere af de beskrevne ting i projektet. Vi vil på førstkomne bestyrelsesmøde dele projektet op i flere mindre mål, og søge specifikt om midler til dette. Arne takke de omkring boende for deres store indsats på vores arbejdsdag. Dejligt når folk gerne vil hjælpe os.

Beretningen gav ikke anledning til de store diskussioner, men bestyrelsen fik ros for deres ihærdige arbejde.

 

3.       Inge Hansen fremlagde vores regnskab og budget. Regnskabet viste indtægter for kr. 197.343,00 og udgifter for kr. 192.015,00 hvilket giver et underskud på kr. 5.328 kr.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

 

4.       Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen

 

5.       Arne Høegh blev genvalgt som formand

 

Ole Ottesen, Birthe Ludvigsen blev genvalgt. Hans Henrik j. Petersen ønskede ikke genvalg. Michael Jensby blev valg ind i bestyrelsen.

Som suppleanter blev Ken Pedersen genvalg, men desværre var der ingen som ønskede at blive valgt til den anden post suppleant. Bestyrelsen valge at se tiden an, måske kommer der en person som ønsker dette.

Jens Peder Pilemand blev genvalgt til revisor.

6.       Under punktet eventuelt, takkede Arne Høegh for den store indsats, som Hans Henrik har gjort for Naturparken igennem mange år.

Ken Pedersen opfordrede at alle som ønsker indkaldelser til aktiviteter i Natuparken får indgivet deres mail adresser på vores hjemmeside. Vi sender mange på mail, men der kommer desværre rigtig mange tilbage med fejl.

 

Overskrift 1

Referat af generalforsamling den 23. marts 2011.

I Døllefjælde-Musse Naturpark amba.

 

Fra bestyrelsen var Christian og Ole fraværende.

Der var mødt ca. 20 andelshavere op.

Kurt Ludvigsen blev valgt til dirigent. Kurt L. bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Birthe L. blev valgt til referent.

Formanden Arne Høegh aflagde bestyrelsens beretning. Det var en gennemgang af hvad der er sket det forløbne år. Informeret omkring de puljer vi har fået penge fra, samt de puljer som vi ansøger om flere midler. Informeret omkring samarbejdet med Ulla Schaltz fra Stiftmuseet i Maribo, og omkring de nye planer for det store projekt. I dette projekt indgår der digitale løsninger, derfor er prisen temmelig høj.

Bestyrelsen ønsker jo at naturparken er/ bliver selvfinansierende på længere sigt.

Arne H. orienterede omkring de kr. 20.000,- som vi har fået fra DMI fonden til et kulturelt indslag – dette finder sted den 18. juni 2011 og er med Erik Grib.  Bestilling af mad vil denne gang blive ved betaling.

Fremover vil der blive mailet rundt til andelshavere, så derfor er det nødvendig at de andelshavere som ønsker at høre fra naturparken, husker at opdatere deres mailadresser.

Regnskabet blev fremlagt af kasser Inge Hansen, det viste et underskud på kr. 11.000,- dette skyldes primært underskud på sommerfest, og renteudgifter indtil puljepenge var kommet på kontoen. Porto er også en meget stor post.  Desuden var der et beløb på kr. 25.000,- til landinspektør. Dette er dog et engangsbeløb. Budget blev også fremlagt og begge dele kunne godkendes af andelshavere. 

Der var ingen indkomne forslag.

Dernæst var der valg af formand. Det blev genvalg af Arne Høegh, Genvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Inge Hansen og Michael Jensby, i stedet for Christian blev Ken Pedersen valgt ind. Bestyrelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde.

 

 

Generalforsamling 2010

Referat af:

Generalforsamling i Døllfjælde-Musse Naturpark den 24. marts 2010

 

Arne Høeg bød velkommen til John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, som havde et indlæg omkring Kommunens visioner og målsætninger for denne periode.

John Brædder kom også ind på vigtigheden af at gøre noget for landdistrikterne, da 46 % af befolkningen i kommunen bor i landdistrikter.

Kommunen vil gerne bakke op omkring de ildsjæle som bor i områderne, de frivillige gør jo et kæmpe stykke arbejde med mange gode tiltag.

Efter John Brædders indlæg var der mulighed for at stille spørgsmål.

 

Døllefjælde-Musse Naturpark er blevet udtaget til at være en af tre ”Fyrtårne” i Guldborgsund kommune , og kommunen har igennem Real-Dania søgt midler til os. Naturparken håber på et positivt tilsagn.

 

Generalforsamling.

1.        Valg af stemmetællere: valgt blev Mona og Børge.

2.        Som dirigent blev valgt Kurt Ludvigsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

3.         Arne Høegh aflagde sin beretning hvor Arne gennemgik hvordan året for Naturparken var gået. Hvor langt vi var nået, og der nu er mulighed for sponsorstøtte i form af et årligt selvvalgt beløb eller køb af solitærtræer.

4.        Inge Hansen fremlagde regnskabet som blev godkendt med et lille overskud på kr. 4.212,- og ligelede fremlagde Inge budget for 2011 som også blev godkendt.

5.        Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

6.        Valg af formad : Genvalg til Arne Høegh

7.        Ligeledes var der genvalg til Jons Ole Ottosen, Hans Henrik J Pedersen, Birthe Ludvigsen

8.        Suppleanter blev også genvalgt dette er Christian Madsen og Michael Jensby

9.        Jens Peder Pilemand blev genvalg til revisor.

10.    Evt. : Opfordring til medlemmer om at huske adresse ændringer.

Arbejdsdag i Naturparken  - vil kunne læses på hjemmesiden.

Sommerfest blev fastlagt til den 28. August 2010 kl. 17 00

Søren Paludan arbejder fortsat på at finde flere sponsorer at søge midler hos.

 

Referat fra Generalforsamlingen den 25. marts 2009

Andelsforeningen Døllefjælde-Musse Naturpark.

 

Referat af generalforsamling i Døllefjelde Forsamlingshus den 25. marts 2009.

 

 

Det endelige skøde blev underskrevet af Troels Jørgensen og Arne Høegh. Så nu er det endelige ejerforhold på plads. Dette blev markeret med et godt glas champagne.

 

1. Som dirigent blev Kurt Ludvigsen valgt. Som referent blev Birthe Ludvigsen valgt

. Desuden blev der valgt 2 stemmetællere Michael Stensby og Sara W. J. Petersen.

 

Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Arne Høegh. En gennemgang af årets hændelser af både positive og negative oplevelser. Den nu mest vigtigt at bestyrelsen finder et pengeinstitut hvor man kan få en driftkredit.

 

Arne Høegh takke andelshaverne for det store beløb som var indbetalt i frivilligt bidrag til hjælp til køb af jorden.

Desuden har bestyrelsen ansøgt Døllefjelde-Musse vandværk om gratis tilslutning af vand. Så dette svar afventer vi fra vandværkets generalforsamling.

 

Arne Høegh sluttede sin beretning med ønsket om at Naturparken må blive til glæde og gavn for alle borgere i området.

 

Der var ingen bemærkninger fra salen vedr. beretning.

 

3. Jens Peder Pilemand fremlagde årets regnskab som viste et overskud på kr. 371.000,- og at der var en beholdning på ca. kr. 500.000,-

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag: der var stillet følgende forslag om opsætning af flere skraldestativer til de mange efterladenskaber fra hunde der luftes i området. Dette vil bestyrelsen prøve at imødekomme.

 

Generalforsamlingen suspenderes til fordel for kaffepause.

 

5. Dorte Lanter blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Anders Hjort.

Inge Hansen blev valgt ind i stedet for Jens Peder Pilemand.

 

Som suppleanter blev Christian Madsen genvalgt.

Nyvalgt blev Michael Jensby.

 

6. Jens Peder Pilemand blev valgt som revisor i stedet for Inge Hansen.

 

7. Under evt. takkede Arne de afgående bestyrelses medlemmer for deres indsats, og bød velkommen til de nye.

Sommerfesten i Naturparken bliver fremover med deltagerbetaling.

Forslag om at man kan købe et solitær træ. Disse er Egetræer, og kan købes for et senere afklaret beløb incl.  plantning, muld og plade med navn.

 

Vores hjemmeside mangler opdatering – dette vil fremover være Michaels opgave.

 

Søren Paludan fortæller om de nært forestående planer for plantning af de første solitære træer, og renholdelse af det areal som senere skal beplantes.

 

Dorte Lanter roste Arne Høegh for den kæmpe indsats han har gjort for hele projektet. Arne Høegh er god til at uddelegere opgaver samt ris og ros i fornødent omfang.

 

Forsamlingen huskede bestyrelsen på at der ikke måtte bruges gødning og kemikalier på arealet og at der ikke må drives jagt. Dette skal bestyrelsen nok overholde.

 

 

Efter Generalforsamlingen aftalte bestyrelsen næste møde til den 29. april 2009 kl. 1600 i Musse Købmandshandel, samtidig besluttede bestyrelsen og Hans Henrik Petersen og Arne Høegh har bemyndigelse til at underskrive skøde og andet vedr. køb af jord.

 

.