Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Generalforsamling 2017

 

Døllefjælde-Musse Naturpark​

 

Hermed indbydelse til generalforsamling. tirsdag 21. marts 2017. Kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Døllefjelde Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagorden til Generalforsamling i Døllefjelde-Musse Naturpark a.m.b.a.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Arne Høegh
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget samt godkendelse heraf
4. Indkommende forslag fra bestyrelsen og medlemmer
5. Valg af bestyrelse
• Valg af formand, på valg er Arne Høegh - modtager genvalg
• Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, på valg er:

          Ken Pedersen- modtager genvalg

          Lene Groth- modtager genvalg

• Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. Brian Christensen-modtager genvalg.
• Valg af revisor for en 1-årig periode

Næstformand, kassere og sekretær konstitueres af bestyrelsen.

6. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

 

                                                                     

 

Indstilling til optagelse til Kulturkanon

Døllefjælde-Musse Naturparks indstilling til Guldborgsund Guldkanon.

Der kan fra den 11 marts til 26 marts stemmes på http://www.guldkanon.dk

Så klar ved tasterne således at vi kan få Naturparken på listen.

 

Naturparken er et stort aktivt for de fastboende samt en tiltrækning af mange turister. Læringsområde for skoleelever, børnehaver samt div. naturforeninger som ønsker indlæring i landskabsudvikling fra istiden til nutid

Andelsselskabet Døllefjælde Musse Naturpark blev etableret i 2006 og har allerede nu over 600 andelshavere, primært lokale. Der er altså tale om en solid folkelig forankring.

Der er etableret otte forskellige skovudviklingstyper, begyndelse fra Dyratiden 10.000 år før Kristi, i et åbent landskab med rylelyng, enebær og røn.

Naturparken er med til at skabe et godt naboskab hvor man som beboer kommer hinanden ved og fungere som et naturligt samlingspunkt. Naturparken er med til at aktivere børnene i udendørs aktiviteter.

Naturparken har siden sin opstart været omdrejningspunktet for området beboer med afholdelse af årlig sommerfest samt deltagelse i udbygningen af Naturparken.

Det at have noget at være fælles om giver en god fastholdelse.

Naturparken er under stadig udvikling og skal være medvirkende til fastholdelse samt tilflytning af nye beboer. Samtidig skal udbygningen af  Naturparken give yderligere muligheder for turister, skolesamarbejde samt foreninger der pt. benytter område

Naturparken benyttes af områdets beboer, turisme, skoler samt foreninger. Nuværende er der etableret shelter til overnatning, toiletforhold samt fangstredskaber, bøger og opbevaringsglas til udforskning af søernes plante og dyreliv.

Området er et naturligt samlingspunkt hvor der kan afholdes fællesspisning, udendørsgudstjenester samt sommerfest.

Naturparken med til at skabe netværk med de omliggende landsbyer og området tænkes som et samlingspunkt hvor der opfostre nye ideer og nytænkning til gavn for nærområdet.

 

Infotavler

Så er de sidste infotavler på plads på parkeringspladsen.

Store sten og gedehytte

Så er de store sten lagt på plads og projekt gedehytte er sat i gang.